Consulting

POCU, consultare publică pentru 2 ghiduri Sprijinirea doctoranzilor și cercetătorilor post-doctorat, respectiv Educația nonformală în sistem outdoor

În data de 24 septembrie 2021, Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 din cadrul Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a lansat în consultare publică, Ghidul solicitantului condiții specifice „Sprijin pentru doctoranzi și cercetători post-doctorat”,  apel competitiv, Axa prioritara 6, Obiectivul Specific 6.13 și de asemenea, Ghidul solicitantului condiții specifice „Educație nonformală în sistem outdoor”,  apel competitiv, Axa prioritara 6, Obiectivul Specific 6.3. și Obiectivul Specific 6.6.

 1. SPRIJIN PENTRU DOCTORANZI ȘI CERCETĂTORI POST-DOCTORAT:

În cadrul acestui apel de proiecte vor fi susținute activități destinate îmbunătățirii tranziției de la educație la viața activă a participanților din învățământul terțiar universitar (ISCED 8), inclusiv a cercetătorilor post-doctorat, cum ar fi:

 • Sprijin pentru consolidarea parteneriatelor dintre universităţi și actorii din domeniul cercetării şi inovării pentru stimularea dezvoltării de noi programe de studii doctorale şi postdoctorale
 • Activități de cercetare și de colaborare în rețea pentru doctoranzi/tineri cercetători în scopul asigurării complementarității cu sectoarele economice cu potențial și din domeniile de specializare inteligentă, în sprijinul internaționalizării învățământului terțiar;
 • Crearea unui sistem de informare coordonată, în ambele sensuri: de la companii / sectorul privat către instituțiile de învățământ superior privind nevoile lor de instruire, precum și de la instituțiile de învățământ către întreprinderi, pentru a răspunde nevoilor sectorului privat la nivel regional/local.

Grup țintă:

 • Doctoranzi în ultimul an de studii universitare de doctorat;
 • Cercetători post-doctorat.

Solicitanți eligibili:

 • Instituții de învățământ superior publice şi private, acreditate;
 • Institute/centre de cercetare acreditate, inclusiv institute de cercetare ale Academiei Române;
 • Angajatori;
 • Asociații profesionale;
 • Camere de comerț și industrie;
 • Academia Română.

Obiectiv:

 • Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă / cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI

Buget:

 • Valoarea eligibilă maximă a unui proiect care vizează grup țintă provenind din regiunile mai puțin dezvoltate (Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est și Sud-Muntenia) este de 1.150.000,00 euro.
 • Valoarea totală alocată în cadrul finanțării este de 21.000.000 euro.

 

           2. EDUCAȚIE NONFORMALĂ ÎN SISTEM OUTDOOR

Activități eligibile:

 • Activități de bază pentru programe de educație nonformală sau în sistem outdoor, activități activ-participative, interactive, centrate pe copii;
 • Programe socio-educaționale de dezvoltare cognitivă;
 • Activități educaționale orientate către dezvoltarea/obținerea de competențe;
 • Activități de tipul cluburilor/atelierelor/cercurilor pe domenii de interese (pentru dezvoltarea aptitudinilor socio-emoţionale, pentru favorizarea auto-exprimării, cu accent pe dezvoltarea limbajului, pentru a putea exersa coordonarea şi funcţiile motorii sub supraveghere şi prin interacţiune cu personalul);
 • Programe și activități activ-participative educator/profesor – elev, pentru îmbunătățirea utilizării limbajului şi aptitudinilor sociale, conducând la dezvoltarea abilităţilor logice şi de raţionare;
 • Ateliere de dezvoltare a abilităţilor cognitive şi practice de bază necesare pentru utilizarea informatiilor relevante în scopul executării sarcinilor şi rezolvării problemelor de rutină;
 • Activități practice de observare/descoperire a cunoștintelor abia dobândite în educația formală;
 • Activități interdisciplinare pentru prevenirea/tratarea analfabetismului funcțional cu privire la înțelegerea/procesarea/folosirea rațională și asumată a noțiunilor acumulate în educația formală;
 • Activități pregătitoare/ educative/de orientare, pentru copiii care urmează să intre într-un alt ciclu școlar, în vederea sprijinirii tranziției școlare a copiilor în momentele critice pentru evitarea riscului educațional (copiii de 5 ani care urmează să intre în clasa pregătitoare, copiii de clasa a patra care urmează să intre în clasa a cincea, copiii de clasa a opta care urmează să intre la liceu) și activități care sprijină acomodarea copiilor/elevilor în noul ciclu de învățământ;
 • Programe sau activități de prevenire a părăsirii timpurii a școlii prin sport, artă, educație în aer liber și alte activități care dezvoltă talentele copiilor, spiritul de echipă, creativitatea, abilitățile de leadership etc;
 • Programe sau activități de educație pentru sănătate, igienă și nutriție sănătoasă;
 • Programe sau activități care vizează desegregarea școlară, creșterea stimei de sine, educație interculturală;
 • Orice alt tip de activitate/metodă adaptată la nevoia copilului vulnerabil și care contribuie la prevenirea sau reducerea abandonului școlar.

Grup țintă:

Pentru realizarea OS 6.3.:

 • Elevi (din învăţământul preuniversitar, ISCED 1-3), în special elevi din grupurile vulnerabile, cu accent pe elevii aparținând minorității rome, elevi din mediul rural, elevi cu dezabilități, elevi din comunitățile dezavantajate socio-economic;

Pentru realizarea OS 6.6.:

 • Personal didactic din învățământul preuniversitar de nivel primar, gimnazial și secundar inferior (ISCED 1-3);
 • Personal de sprijin din școli de nivel primar, gimnazial și secundar inferior (ISCED 1-3).

Solicitanți eligibili:

 • Inspectoratele Școlare Județene/ Inspectoratul Școlar al Municipiului București (organisme aflate în subordinea ME);
 • Instituţii de învăţământ (ISCED 1-3) acreditate, publice şi private, din reţeaua şcolară naţională;
 • Agenţii, structuri/alte organisme aflate în subordinea/coordonarea ME şi alte organisme publice cu atribuţii în domeniul educaţiei şi formării profesionale, inclusiv asigurarea calității în învățământul preuniversitar;
 • Furnizori de servicii de orientare, consiliere, mediere şcolară şi servicii alternative, publici şi privaţi;
 • Instituţii de cult şi asociaţii religioase;
 • ANP şi instituţii subordonate;
 • Instituţii/agenţii guvernamentale cu atribuţii în domeniul incluziunii sociale;
 • APL cu atribuții în domeniul educaţiei de nivel preuniversitar;

Obiectiv:

 • Obiectivul Specific 6.3.: Reducerea părăsirii timpurii a școlii prin măsuri integrate de prevenire și de asigurare a oportunităților egale pentru elevii aparținând grupurilor vulnerabile, cu accent pe elevii aparținând minorității roma și elevii din mediul rural / comunitățile dezavantajate socio-economic;
 • Obiectivul Specific 6.6. – Îmbunătățirea competențelor personalului didactic din învățământul pre-universitar în vederea promovării unor servicii educaţionale de calitate orientate pe nevoile elevilor și a unei școli incluzive.

Buget:

 • Bugetul alocat este de 15.040.000 euro (contribuția UE+ contribuția națională), iar distribuția la nivelul celor două categorii de regiuni este următoarea:
 • Pentru regiunile mai puțin dezvoltate (Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est și Sud-Muntenia), valoarea totală disponibilă este de 13.120.000 euro;
 • Pentru regiunea mai dezvoltată (București-Ilfov), valoarea totală disponibilă este de 1.920.00 euro.

 

Observaţiile şi sugestiile pentru cele doua ghiduri aflate în consultare publică pot fi trimise până la data de 4 octombrie 2021, pe adresa de e-mail: consultare.pocu@mfe.gov.ro.

 

 

Sursa: MIPE


Leave A Comment

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați 

www.fonduri-ue.ro

Contact Us

2020-2021 © Toate drepturile rezervate – PROVEST Fonduri Europene