Consulting

POCU a publicat Ghidul solicitantului „Viitor pentru tinerii NEETs I”

În data de 02 noiembrie 2021, Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 din cadrul Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a publicat Ghidul solicitantului „Viitor pentru tinerii NEETs I”, Axa Prioritară 1, Obiectivul Specific 1.1 – Creșterea ocupării tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 – 29 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile si Obiectivul Specific 1.2 – Îmbunătățirea nivelului de competențe, inclusiv prin evaluarea și certificarea competențelor dobândite în sistem non-formal și informal al tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 – 29 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile.

 

Obiectiv:
 • Promovarea unei ocupări sustenabile și de calitate a forței de muncă și sprijinirea mobilității forței de muncă;
 • Integrare durabilă pe piața muncii a tinerilor (ILMT), în special a celor care nu au un loc de muncă, educație sau formare, inclusiv a tinerilor cu risc de excluziune socială și a tinerilor din comunitățile marginalizate, inclusiv prin punerea în aplicare a “garanției pentru tineret”
 • Creșterea ocupării tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 – 29 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile
 • Îmbunătățirea nivelului de competențe, inclusiv prin evaluarea și certificarea competențelor dobândite în sistem non-formal și informal al tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 – 29 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile.

 

Solicitanții și partenerii eligibili sunt entități relevante pentru măsurile finanțate în cadrul prezentului apel, respectiv:
 • Furnizori autorizați de formare profesională a adulților- persoane juridice autorizate în conformitate cu prevederile OG nr.129/2000 privind formarea profesionala a adulților, republicata, cu modificările și completările ulterioare;
 • Furnizori acreditați de servicii specializate pentru stimularea ocupării – persoane juridice autorizate în conformitate cu prevederile HG nr.277/2002 privind aprobarea Criteriilor de acreditare a furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocupării forței de muncă, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Centre autorizate de evaluare și certificare a competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale;
 • Organizații sindicale – persoane juridice de drept privat, constituite în conformitate cu Legea dialogului social nr.62/2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Organizații patronale – persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial, constituite în conformitate cu Legea dialogului social nr.62/2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • ONG-uri;
 • Organizații de tineret, legal constituite;
 • Camere de Comerț și Industrie, persoane juridice de utilitate publică, fără scop patrimonial, organizate în temeiul dispozițiilor din Legea nr.335/2007 privind Camerele de Comerț din România, cu modificările și completările ulterioare;
 • SPO (inclusiv unitățile cu personalitate juridică din subordinea sa);
 • Ministerul Tineretului și Sportului si instituțiile subordonate/in coordonare;

 

Buget:
 • Alocarea financiară este de 92.000.000 euro (contribuția UE reprezintă 92% și contribuția națională reprezintă 8% din alocarea totală)
 • Valoarea totală eligibilă maximă a proiectului este de 1.000.000,00 euro.
 • În cadrul prezentului apel de proiecte nu vor fi finanțate proiecte a căror valoare a asistentei financiare nerambursabile (contribuția UE + contribuția națională) este mai mică sau egală cu 100.000,00 euro.

 

Condiții eligibilitate:

Pentru a fi eligibil în grupul țintă, la data intrării în operațiune, o persoană trebuie să îndeplinească în mod cumulativ următoarele condiții:

 • Să fie tânăr NEETs cu vârsta cuprinsă între 16 și 29 de ani
 • Să fie înregistrat și profilat de SPO
 • Să aibă domiciliul sau reședința în regiunile de dezvoltare vizate de proiect (Sud Vest, Sud Est, Sud Muntenia, Centru).

 

Sprijin financiar / obiectiv:
 • Acordarea de subvenții (micro-granturi) pentru înființarea de noi afaceri.
 • Subvenția maximă pentru un plan de afaceri aprobat / valoarea maximă a ajutorului de minimis acordat unui beneficiar de ajutor de minimis este de 000 euro/ plan de afaceri/ firmă, reprezentând maximum 100% din totalul cheltuielilor eligibile și se acordă numai întreprinderilor înființate de persoanele ale căror planuri de afaceri au fost aprobate anterior.
 • Pentru subvenția acordată este obligatorie angajarea a minimum 1 persoană în cadrul afacerii sprijinite. Afacerile înființate trebuie să funcționeze minimum 12 de luni pe perioada implementării proiectului și să asigure o perioadă de sustenabilitate de minimum 6 luni. Perioada de sustenabilitate presupune continuarea funcționării afacerii, inclusiv obligația menținerii locului de muncă ocupat, și poate fi contabilizată pe perioada implementării proiectului sau după finalizarea implementării.

 

 

Sursa: POCU

Tags: Afaceri tneri bani europeni finantare nerambursabila finantari fonduri europene fonduri nerambursabile POCU proiecte europene Tineri Neets

Leave A Comment

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați 

www.fonduri-ue.ro

Contact Us

2020-2021 © Toate drepturile rezervate – PROVEST Fonduri Europene