Consulting

A fost publicat ghidul final PNDR – Submăsura 4.1 – Investiții în exploatații agricole

In data de 05.10.2021, Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale a lansat Ghidul final pentru Submăsura 4.1 – Investiții în exploatații agricole. Astfel, fermierii pot solicita finantări pentru „Îmbunătățirea performanței economice a fermelor și facilitarea restructurării și modernizării a acestora, în special în vederea creșterii participării și orientării către piață, cât și a diversificării agricole”.

OBIECTIV:

 • Îmbunătățirea performanțelor generale ale exploatațiilor agricole prin creșterea competitivității activității agricole, a diversificării producției agricole și a calități produselor obținute;
 • Restructurarea exploatațiilor de dimensiuni mici și medii și transformarea acestora în exploatații comerciale;
 • Respectarea standardelor comunitare aplicabile tuturor tipurilor de investiții;
 • Creșterea valorii adăugate a produselor agricole prin procesarea produselor la nivelul fermei și comercializarea directă a acestora în vederea creării și promovării lanțurilor alimentare integrate.

BENEFICIARI ELIGIBILI:

 • Persoana fizică autorizată
 • Întreprindere individuală
 • Întreprindere familială
 • Societate în nume colectiv – SNC
 • Societate în comandită simplă – SCS
 • Societate pe acţiuni – SA
 • Societate în comandită pe acţiuni – SCA
 • Societate cu răspundere limitată – SRL
 • Societate comercială cu capital privat
 • Institute de cercetare – dezvoltare, precum și centrele şi staţiunile de cercetare-dezvoltare și didactice, din domeniul agricol cu personalitate juridică, de drept public sau privat
 • Societate agricolă
 • Composesorate, obști și alte forme asociative de proprietate asupra terenurilor
 • Societate cooperativă agricolă
 • Cooperativă agricolă
 • Grup de producători

PERIOADA DE LANSARE

 • Estimativ luna octombrie 2021.

CHELTUIELI ELIGIBILE

 • Constructia, extinderea, modernizarea si dotarea constructiilor din cadrul fermei, destinate activitatii productive, inclusiv cai de acces in ferma, irigatii in cadrul fermei si racordarea fermei la utilitati si a anexelor aferente activitatii productive desfasurate;
 • Construirea, amenajarea si dotarea spatiilor de desfacere si comercializare, precum si alte cheltuieli de marketing, in cadrul unui lant alimentar integrat;
 • Achizitionarea, inclusiv prin leasing de masini/ utilaje si echipamente noi;
 • Achizitionarea, inclusiv prin leasing, de mijloace de transport compacte, frigorifice, inclusiv remorci si semiremorci specilizate in scopul comercializarii produselor agricole,
 • Cheltuieli generate de infiintarea plantatiilor pentru struguri de masa si alte culturi perene;
 • In cazul solicitantilor neplatitori de TVA, in temeiul legislatiei nationale privind TVA-ul, sunt cheltuieli eligibile valorile TVA aferente cheltuielilor eligibile purtatoare de TVA;
 • Cheltuieli determinate de conformarea cu standardele comunitare in cazul tinerilor fermieri;
 • Achizitionarea sau dezvoltarea de software si achizitionarea de brevete, licente, drepturi de autor, marci;
 • Cheltuieli pentru consultanta, proiectare, monitorizare si management, inclusiv onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economica si de mediu, taxele pentru eliberarea certificatelor, precum si cele privind obtinerea avizelor si autorizatiilor necesare implementarii proiectelor;
 • Cheltuielile de consultanta – Managementul de proiect pentru obiectivul de investiti

BUGET:

Ferme vegetale: 8.000 SO – 250.000 SO și ferme zootehnice: 8.000 SO – 500.000 SO

 • achiziții simple și irigații la nivel de fermă (inclusiv tineri fermieri) – 350.000 Euro
 • condiționare, procesare și marketing la nivelul fermei, inclusiv legume și cartofi – 1.000.000 Euro
 • ferme zootehnice (producție primară, inclusiv condiționare) – 1.000.000 Euro
 • legume și cartofi (producție primară, condiționare și marketing) – 1.000.000 Euro
 • legume inclusiv în spații protejate (producție primară, condiționare și marketing) -1.000.000 Euro

Ferme vegetale: 250.000 SO – 500.000 SO și ferme zootehnice 500.000 SO – 1.000.000 SO

 • achiziții simple și irigații la nivel de fermă (inclusiv tineri fermieri) – 400.000 Euro
 • condiționare, procesare și marketing la nivelul fermei, inclusiv legume și cartofi – 1.000.000 Euro
 • ferme zootehnice (producție primară, inclusiv condiționare) – 1.500.000 Euro
 • legume și cartofi (producție primară, condiționare și marketing) – 700.000 Euro
 • legume inclusiv în spații protejate (producție primară, condiționare și marketing) -1.500.000 Euro

Ferme vegetale de peste 500.000 SO și ferme zootehnice de peste 1.000.000 SO

 • achiziții simple și irigații la nivel de fermă (inclusiv tineri fermieri) – 400.000 Euro
 • condiționare, procesare și marketing la nivelul fermei, inclusiv legume și cartofi – 1.000.000 Euro
 • ferme zootehnice (producție primară, inclusiv condiționare) – 1.500.000 Euro
 • legume și cartofi (producție primară, condiționare și marketing) – 800.000 Euro
 • legume inclusiv în spații protejate (producție primară, condiționare și marketing) -1.500.000 Euro

Cooperatiive și grupuri de producători și organizații de producători: 1.500.000 euro

 

INTESITATEA FINANȚĂRII: 25-85%

 • Ferme vegetale: 8.000 SO – 250.000 SO și ferme zootehnice: 8.000 SO – 500.000 SO – 50%
 • Ferme vegetale: 250.000 SO – 500.000 SO și ferme zootehnice 500.000 SO – 1.000.000 SO – 50%
 • Ferme vegetale de peste 500.000 SO și ferme zootehnice de peste 1.000.000 SO – 30%
 • Cooperatiive și grupuri de producători și organizații de producători – 50%

Intensitatea se va putea majora pentru fermele cu până în 250.000 SO cu 20%, fără a depăși 70%, respectiv fără a depăși 90% pentru investițiile colective în următoarele cazuri:

 • Investiţiilor realizate de tineri fermieri, cu vârsta până la 40 de ani, inclusiv, la data depunerii cererii de finanţare;
 • Investițiilor legate de operațiunile Agromediu și Agricultură-ecologică;
 • Investiții în zone care se confruntă cu constrângeri naturale și cu alte constrângeri specifice;
 • Investiții colective (se aplică formelor asociative).

Se poate opta diminuarea cu 5% a intensității în vederea creșterii punctajului și a șanselor de a intra la finanțare.

ACHIZIȚII/ OPERAȚIUNI ELIGIBILE:

Achiziții simple de utilaje agricole și irigații la nivelul fermei (vegetal)

 • Extindere/modernizare fermă vegetală prin achiziție utilaje agricole;
 • Înființare/extindere – rețele de irigații;
 • Investiții necorporale.

Condiționare și procesare în fermă și marketing (vegetal și zootehnic, exceptând legumicultura și cartofii)

 • Înființarea, extinderea şi/sau modernizarea unităților de condiționare și procesare la nivel de fermă și înființarea/dezvoltarea componentei de comercializare (magazine la poarta fermei, rulote alimentare etc);
 • Înființarea, extinderea şi/sau modernizarea căilor de acces în cadrul fermei, utilități, racorduri – componentă secundară;
 • Investiții în producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile exclusiv pentru consum propriu (componentă secundară);
 • Investiții în instalații pentru producerea de energie electrică și/sau termică;
 • Investiții necorporale.

Tineri fermieri – achiziție utilaje

 • Modernizarea fermelor vegetale și zootehnice prin achiziția de utilaje de către tinerii fermieri care au finalizat implementarea de proiecte PNDR 6.1, care au primit sprijin prin programul derulat de Agenția Domeniilor Statului prin care tinerii au beneficiat de teren cu destinație agricolă și de către tinerii care s-au instalat cu cel mult 5 ani înaintea depunerii cererii de sprijin pentru aceasta submăsură;
 • Investiții necorporale.

Investiții în zootehnie (producție primară, condiționare și marketing) – NAȚIONAL și MONTAN

 • Înființarea, extinderea şi/sau modernizarea fermelor zootehnice;
 • Înființarea, extinderea şi/sau modernizarea unităților de condiționare a produselor agricole la nivel de fermă și înființarea/dezvoltarea componentei de comercializare (magazine la poarta fermei, rulote alimentare etc), ca și componentă secundară a proiectului;
 • Investiții în înființarea şi/sau modernizarea instalaţiilor pentru irigaţii în cadrul fermei;
 • Înființarea, extinderea şi/sau modernizarea căilor de acces în cadrul fermei, inclusiv a utilităţilor şi racordărilor ca și componentă secundară;
 • Investiții în producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile ca și componentă secundară;
 • Investiții în instalații pentru producerea de energie electrică și/sau termică;
 • Înființarea, extinderea si/sau modernizarea fermelor zootehnice prin achiziția de utilaje agricole necesare pentru culturile utilizate în furajarea animalelor, ca și componentă secundară a proiectulu;
 • Investiții necorporale.

Legume (inclusiv în spatii protejate) și cartofi (producție primară, condiționare și marketing) – înființare, extindere, modernizare

 • Înfiintarea, extinderea şi/sau modernizarea, inclusiv dotarea tehnică a fermelor de legume și/sau cartofi;
 • Înfiintarea, extinderea şi/sau modernizarea unităților de condiționare, în vederea creșterii valorii adăugate a produselor, inclusiv marketingul produselor, ca și componente secundare ale proiectului;
 • Investiții în înființarea şi/sau modernizarea instalaţiilor pentru irigaţii în cadrul fermei, inclusiv facilități de stocare a apei la nivel de fermă, ca și componentă secundară a proiectului;
 • Înființarea şi/sau modernizarea căilor de acces în cadrul fermei, inclusiv a utilităţilor şi racordărilor, ca și componentă secundară;
 • Investiții în producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile;
 • Investiții în instalații pentru producerea de energie electrică și/sau termică;
 • Investiții necorporale.

Condiționare, procesare și marketing – legume, cartofi

 • Înfiintarea, extinderea şi/sau modernizarea unităților de condiționare și/sau procesare a legumelor și cartofilor la nivelul fermei și înființarea/dezvoltarea componentei de comercializare (magazine la poarta fermei, rulote alimentare etc);
 • Înființarea şi/sau modernizarea căilor de acces în cadrul fermei, inclusiv a utilităţilor şi racordărilor, ca și componentă secundară;
 • Investiții în producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile ca și componentă secundară;
 • Investiții în instalații pentru producerea de energie electrică și/sau termică;
 • Investiții necorporale.

CHELTUIELI NEELIGIBILE:

 • Achiziţia de clădiri, cu excepția cazului în care sprijinul este acordat exclusiv prin instrument financiar;
 • Construcția și modernizarea locuinței;
 • Achiziția de drepturi de producție agricolă, de drepturi la plată, animale, plante anuale și plantarea acestora din urmă, cu exceptia sprijinului acordat exclusiv prin instrument financiar;
 • Cheltuielile generate de investițiile în culturi energetice din specii forestiere cu ciclu scurt de producție (inclusiv cheltuielile cu achiziționarea materialului săditor și lucrările aferente înființării acestor culturi);
 • Cheltuielile cu întretinerea culturilor agricole cu excepția sprijinului acordat pentru finanțarea fondului de rulment prin instrument financiar în conditiile art. 45 (5) din Regulamentul nr. 1305/2013 sau 25a (11) din Regulamentul nr 1303/2013 cu modificările şi completările ulterioare;
 • Adaptarea la standardele UE în cazul tinerilor fermieri în conformitate cu art 17 (5) si investitiile in exploatatiile viticole, în cazul sprijinului acordat exclusiv prin instrument financiar.
 • Cheltuielile pentru care organizatiile de producatori au aplicat PO aferent FEGA
 • Cheltuielile cu înfiinţarea/ înlocuirea plantaţiilor pentru strugurii de masă;
 • Cheltuielile cu mijloacele de transport specializate și remorcile și autoremorcile specializate în cadrul pachetelor P 4.1.1 – Achiziții simple de utilaje agricole și/sau irigatii, drenaj, desecare la nivelul fermei (vegetal) și P 4.1.4 – Tineri fermieri – achizitie utilaje
 • Cheltuielile cu achiziția de cap tractor;
 • Cheltuielile cu spațiile ce deservesc activitatea generală a exploatației agricole: birouri administrative, săli de sedințe, săli de protocol, spații de cazare etc.;
 • Cheltuielile cu achiziţionarea de bunuri și echipamente „second hand”;
 • Cheltuieli cu achiziția mijloacelor de transport pentru uz personal şi pentru transport persoane;
 • Cheltuieli efectuate înainte de semnarea Contractului de finanțare a proiectului cu excepţia, costurilor generale definite la art. 45, alin 2 litera c) a R (UE) nr. 1305/2013 care pot fi realizate înainte de depunerea Cererii de finanțare;

CONDIȚII MINIME OBLIGATORII

 • Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;
 • Ferma să aibă o dimensiune economică de minim 8.000 SO, excepție tineri fermieri: 12.000 – 100.000 SO.
 • Solicitantul trebuie să demonstreze asigurarea cofinanțării investiției; Criteriul se consideră îndeplinit prin verificarea însuşirii Declaraţiei F şi în baza corelării informaţiilor din Studiul de fezabilitate, buget indicativ rezultat în urma evaluării şi ulterior, prin verificarea documentului 8 prezentat în etapa de contractare;
 • Peste 70% din produsele agricole stocate, condiționate, sortate, ambalate, trebuie să provină din exploatația agricolă proprie.
 • În toate cazurile (modernizare sau desfășurare pentru prima dată a activității agricole), înainte de depunerea CF, solicitanții trebuie să se înscrie la APIA.
 • Investiţia trebuie să se încadreze în cel puţin una din acţiunile eligibile prevăzute prin submăsură;
 • Pentru solicitanţii a căror activitate a fost afectată de calamitate se vor ataşa documente care demonstrează situaţia de calamitate.
 • În cazul în care anul precedent depunerii Cererii de Finanţare este anul înfiinţării, nu se analizează rezultatul operaţional, care poate fi negativ.
 • Solicitantul va demonstra că profitul mediu anual (ca medie a ultimilor trei ani fiscali) nu depășește de 4 ori valoarea sprijinului solicitat.
 • Solicitantul va demonstra, la momentul depunerii proiectului, că a demarat  procedura de evaluare de mediu iar dacă este necesară evaluarea impactului de mediu, procedura de evaluare va fi finalizată înainte de demararea investiției, în conformitate cu legislația în vigoare menționată în cap. 8.1;
 • Investiția trebuie să respecte Planul Urbanistic Zonal, dacă acest aspect este solicitat prin certificatul de urbanism;

 

Stabilirea Categoriei de fermă, se stabilește după cum urmează:

 • În cazul exploataţiilor agricole care prevăd în cadrul proiectului modernizarea acesteia, calculul SO se va face în baza înregistrărilor din perioada (campania) de depunere (înregistrare) a cererii unice de plată pe suprafaţă în Registrul unic de identificare de la APIA din perioada de depunere stabilita conform legislatiei nationale din anul depunerii Cererii de Finanțare sau din anul anterior (în cazul în care solicitantul nu a reușit să depună la APIA cererea unică de plată pentru campania anului în curs) şi/sau a ultimei înregistrări/actualizări în Registrul Exploataţiei de la ANSVSA/DSVSA efectuată înainte cu cel mult 30 de zile faţă de data depunerii cererii de finanţare, şi, dacă este cazul, a documentului solicitat de expert la APIA pentru dovedirea înscrierii în sistem a suprafeţei de teren pentru care nu s-a depus încă cerere de plată.
 • În cazul proiectelor care prevăd desfăşurarea pentru prima dată a unei activităţi agricole (solicitantul este înscris cu exploataţia agricolă la APIA/ ANSVSA de mai puţin de 12 luni sau nu a depus nici o cerere de plata la APIA pâna la data depunerii Cererii de finanțare) dimensiunea economică va fi calculată în baza suprafeței identificate în APIA și a previziunilor, din punct de vedere al culturii și/ numărului de animale, din documentația tehnico-economică a proiectului, la sfârșitul primului an de monitorizare/an agricol, ca urmare a realizării investițiilor propuse prin proiect (indiferent dacă solicitantul figurează cu terenuri cultivate sau necultivate și/ animale în posesie la momentul depunerii CF).
 • În acest caz se încadrează şi PFA-urile, ÎF-urile şi ÎI-urile care au preluat exploataţia agricolă gestionată anterior de persoana fizică (actualul titular de PFA, ÎI sau ÎF).

Leave A Comment

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați 

www.fonduri-ue.ro

Contact Us

2020-2021 © Toate drepturile rezervate – PROVEST Fonduri Europene