Consulting

Obtine 2000 de Euro pentru firme fara angajati

Obiectiv

Schema de finantare are drept obiectiv acordarea de granturi in cuantum de 2000 de Euro pentru firmele fara angajati aflate in dificultate ca urmare a crizei coronavirusului. Finantarea asigura capitalul de lucru pentru categoriile de cheltuieli necesare relansarii activitatii acestora.

 

 

Informatii si conditii principale:

 • Ajutor financiar 100%;
 • Valoarea ajutorului financiar 2.000 Euro;
 • Firma are 0 (zero) angajati la sfarsitul lui 2019;
 • Cifra de afaceri la sfarsitul lui 2019 minim 5.000 Euro;
 • Au desfasurat activitate curenta/operationala pe o perioada a cel putin unui an calendaristic inainte de data depunerii cererii de finantare, cu exceptia PFA/cabinete medicale individuale pentru care inceperea activitatii poate sa aiba loc pana la data 01.02.2020;
 • Isi mentin activitatea pe o perioada de cel putin 6 luni de la acordarea formei de sprijin sub forma de microgrant.

Microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile

Art.4 – (1) Microgranturile au valoarea de 2.000 euro și se acordă o singură dată, sub formă de sumă forfetară, conform prevederilor art. 3 alin. (1) din Regulamentul (UE) 1301/2013privind Fondul european de dezvoltare regională și dispozițiile specifice aplicabile obiectivului referitor la investițiile pentru creștere economică și locuri de muncă și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006 , cu modificările ulterioare și ale art. 67 alin. (1) lit. c) din Regulamentul (UE) 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului.

(2) Fondurile alocate pentru acordarea de microgranturi în cadrul POC 2014-2020 sunt în valoare totală de 100.000.000 euro din care 85.000.000 euro se alocă din bugetul POC 2014-2020 și 15.000.000 euro din cofinanțarea de la bugetul de stat.

Art.5 – (1) Microgranturile se acordă pe bază de contract de acordare al ajutorului de stat încheiat cu următoarele categorii de beneficiari:

 1. a) micro-întreprinderi care fac dovada prin situațiile financiare depuse că nu dețin salariați cu contract individual de muncă;
 2. b) Persoane fizice autorizate, ONG-urile cu activitate economică din domeniile de activitate prevăzute la anexa nr. 1;
 3. c) Persoanele fizice autorizate/cabinete medicale individuale din domeniul sănătății, dacă au fost implicate în transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea și tratamentul pacienților diagnosticați cu COVID-19, care nu au beneficiat de stimulentul medical acordat în baza OUG 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgență. Dovada implicării în activitățile legate de COVID-19, dar și pentru neacordarea stimulentului medical se face prin completarea unui formular anexă la cererea de finanțare emis de unitatea sanitară unde a prestat serviciul beneficiarul/ direcția de sănătate publică județeană după caz;

(2) Verificarea încadrării beneficiarului în categoria IMM se face pe perioada implementării proiectelor, pe bază de eșantion, după depunerea cererii de finanțare și încheierea contractelor de finanțare, sub condiția recuperării sprijinului din fonduri externe nerambursabile dacă beneficiarul nu se încadrează în categoria de IMM la data depunerii cererii de finanțare, cu excepția PFA și CMI.

Art.6 (1) Microgranturile prevăzute la art.4 alin.(1) din prezenta ordonanță de urgență se acordă,pe bază de contract de acordare al ajutorului de stat beneficiarilor care îndeplinesc următoarele condiții cumulative:

 1. a) au desfășurat activitate curentă/operațională pe perioada a cel puțin unui an calendaristic înainte de data depunerii cererii de finanțare, cu excepția PFA /cabinete medicale individuale pentru care începerea activității poate să aibă loc până la data de 01.02.2020;
 2. b) au obținut o cifră de afaceri în exercițiul financiar anterior depunerii cererii de finanțare de cel puțin echivalentul în lei a 5.000 euro la data depunerii cererii de finanțare, cu excepția beneficiarilor ajutorului de stat menționați la art. 5 lit. b) și c);
 3. c) își mențin activitatea pe o perioadă de cel puțin 6 luni de la acordarea formei de sprijin sub formă de microgrant.

Art.7  (1) Beneficiarii de microgranturi prevăzuți de prezenta ordonanță de urgență pot utiliza alocările din fonduri externe nerambursabile pentru susținerea unor cheltuieli de tipul:

 1. a) Cheltuieli privind stocurile de materii prime, materiale, mărfuri precum și alte categorii stocuri necesare activității curente/operaționale desfășurate de beneficiari;
 2. b) datorii curente și restante față de furnizorii curenți, inclusiv față de furnizorii de utilități potrivit contractelor încheiate;
 3. c) cheltuieli privind chiria pe bază de contract încheiat;
 4. d) cheltuieli privind achiziția de servicii și reparații necesare activității curente de bază cu excepția serviciilor de consultanță, studii și alte categorii de servicii indirecte cu activitatea curentă;
 5. e) cheltuieli privind echipamentele de protecție medicală, inclusiv materiale de dezinfecție pentru protecția împotriva răspândirii virusului COVID-19;
 6. f) cheltuieli privind achiziția de obiecte de inventar, inclusiv obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe necesare pentru reluarea activității curente;
 7. g) cheltuieli privind achiziția de echipamente, utilaje, tehnologii, dotări independente necesare pentru reluarea activității curente pentru reluarea activităților economice.

(2) Verificarea asigurării tipurilor de cheltuieli eligibile se face pe eșantion de 1% în scopul validării justificării sumei forfetare.

(3) Beneficiarii de microgranturi vor depune declarație pe proprie răspundere prin care vor asuma faptul că utilizarea microgranturilor în alte scopuri decât cele prevăzute de prezenta ordonanță de urgență atrage după sine recuperarea ajutorului de stat acordat împreună cu plata accesoriilor pentru recuperarea ajutorului de stat.

Art.8 Cererile de finanțare depuse în cadrul apelurilor de proiecte sunt selectate la finanțare în ordinea depunerii cu respectarea criteriilor de eligibilitate care vor fi stabilite în ghidul solicitantului.

Art. 9(1) Pentru microgranturi mecanismul financiar prin care se asigură finanțarea proiectelor și rambursarea cheltuielilor se va derula prin parcurgerea următoarelor etape:

a)MEEMA în parteneriat cu AIMMAIPE și STS, în baza Acordului de parteneriat încheiat între aceștia vor depune Fișa de Fundamentare pentru proiectul propus la finanțare / finanțat din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (F1), conform Hotărârii Guvernului nr. 93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologiced e aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, în vederea asigurării creditelor de angajament și creditelor bugetare necesare încheierii contractelor de finanțare și implementării proiectelor;

b)MEEMA în parteneriat cu AIMMAIPE și STS va depune cererea de finanțare prin sistemul informatic MySMIS 2014+, în conformitate cu prevederile Ghidului Solicitantului, în termen de 10 zile lucrătoare de la data lansării apelului de proiecte;

c)MFE și MEEMA în parteneriat cu  AIMMAIPE și STS vor încheia contractul de finanțare în termen de maxim 20 zile lucrătoare de la data depunerii cererii de finanțare după parcurgerea etapelor procedurale de evaluare a conformității administrative și eligibilității, precum și a etapei de evaluare tehnică și financiară;

d)MEEMA va încheia convenții de colaborare cu băncile în baza unui proces transparent de selecție și cu respectarea procedurilor legale prevăzute de ghidul solicitantului pentru derularea operațiunilor de efectuare a plăților către beneficiarii schemei de microgranturi. Comisioanele, dobânzile, taxele, precum și orice alte cheltuieli bancare sunt în sarcina exclusivă a beneficiarului de microgranturi;

e)MEEMA în parteneriat cu AIMMAIPE va evalua cererile de finanțare depuse potrivit prevederilor din Ghidul Solicitantului și a contractului de finanțare încheiat;

f)MEEMA în parteneriat cu AIMMAIPE va încheia contracte de acordare ale ajutorului de stat cu beneficiarii selectați, care stau la baza efectuării plăților către beneficiari și pe seama cărora se derulează mecanismul de rambursare;

g)MEMMA solicită MFP deschiderea de credite bugetare aferente cofinanțării de la bugetul de stat în limita creditelor bugetare aprobate cu această destinație. MEEMA în baza convențiilor bancare și a necesarului de fonduri transmise de bănci transferă disponibilul în contul de disponibil al băncilor. Băncile pe seama convențiilor bancare în termen de maxim 7 zile calendaristice efectuează plățile din cofinanțarea bugetului de stat în conturile bancare indicate de beneficiari finali de microgranturi;

h)Beneficiarul de finanțare depune un raport de progres privind cheltuielile efectuate la bancă în termen de 90 de zile de la data la care disponibilul a fost transferat în contul bancar al acestuia. Nedepunerea raportului de progres în termenul solicitat sau depunerea acestuia cu informații lipsă ori necompletarea acestuia cu informații/documente solicitate dă dreptul AMPOC/MEEMA/AIMMAIPE să inițieze demersurile legale pentru recuperarea sprijinului financiar acordat sub formă de microgrant;

i)Băncile efectuează plățile către beneficiari pe seama contractului de acordare a ajutorului de stat şi transmite prin aplicaţia electronică ordinele de plată lunar către MEEMA, împreună cu raportul de progres al beneficiarului întocmit lunar, până la data de 10 ale fiecărei luni pentru luna precedentă;

j)MEEMA în parteneriat cu AIMMAIPE și STS va depune la MFE cereri de rambursare efectuate de parteneriat în conformitate cu prevederile contractului de finanțare. MFE verifică și aprobă raportul de implementare, autorizează cererile de rambursare, efectuează plățile aferente FEDR către MEEMA în parteneriat cu AIMMAIPE și STS, conform OUG 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 și solicită rambursarea sumelor la CE prin declarații de cheltuieli lunare;

l)MEEMA verifică îndeplinirea condiției privind menținerea activități timp de 6 luni, pe baza raportului de activitate primit de la beneficiari, inclusiv utilizarea fondurilor potrivit destinațiilor prevăzute de prezenta ordonanță de urgență pe perioada de durabilitate a schemei, dar nu mai mult de 3 ani.

(2) Microgranturile se acordă după regimul de sumă forfetară prevăzut de Regulamentele Comisiei Europene cu condiția depunerii raportului de progres în termenul prevăzut la etapa 9 din mecanismul financiar de acordare a microgranturilor.

 


Leave A Comment

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați 

www.fonduri-ue.ro

Contact Us

2020-2021 © Toate drepturile rezervate – PROVEST Fonduri Europene