Consulting

Programele 2021-2027: oportunități de finanțare pentru ONG-uri

În perioada 2021-2027, ONG-urile vor avea următoarele oportunități de finanțare:

Programul Dezvoltare Durabilă

 • Conservarea biodiversității
 • Managementul principalelor tipuri de risc

Programul Educație și Ocupare

 • Modernizarea instituțiilor pieței muncii prin creșterea capacității organizațiilor societății civile de implicare în dialog, de a contribui la incluziunea prin ocupare și formare a categoriilor dezavantajate și de a participa, după caz, la furnizarea de măsuri active de ocupare;
 • Valorificarea potențialului tinerilor pe piața muncii prin dezvoltarea unei rețele pentru tineret care să furnizeze servicii personalizate și de calitate tinerilor, cu precădere din categoria NEETs (ONG pot fi beneficiari numai în cadrul parteneriatelor cu SPO); pregătirea şi furnizarea ofertei de servicii de formare/ocupare pentru tineri, inclusiv pentru tineri NEET, prin pachete integrate de măsuri active personalizate în funcție de profilul tinerilor; activarea potențialului antreprenorial al tinerilor; dezvoltarea întreprinderilor sociale de inserție pentru susținerea tinerilor cu accent pe tineri NEET, inactivi, șomeri și șomeri de lungă durată, femei;
 • Dezvoltarea antreprenoriatului și a economiei sociale;
 • Îmbunătățirea participării copiilor la educația antepreșcolară și preșcolară prin diversificarea și flexibilizarea serviciilor de suport socio-educațional prin susținerea de acțiuni/ măsuri strategice la nivel local pentru îmbunătățirea accesului copiilor cu vârste de la naștere la 6 ani la educația timpurie (ONG –uri în parteneriat cu unitățile de învățământ);
 • Prevenirea părăsirii timpurii a școlii și creșterea accesului și a participării grupurilor dezavantajate la educație prin intervenții integrate care vor viza unitățile de învățământ de stat de nivel primar cu risc ridicat de părăsire timpurie a școlii și abandon școlar în rândul grupurilor dezavantajate și grad ridicat de marginalizare; pachete personalizate de măsuri în vederea sprijinirii accesului și participării la educație (ONG pot fi beneficiari numai în cadrul parteneriatelor cu unitățile de învățământ);
 • Creșterea accesibilității, atractivității și calității învățământului profesional și tehnic prin extinderea/ generalizarea intervențiilor complementare de sprijin, pentru elevii din grupuri vulnerabile (programe de sprijin individualizat); dezvoltarea de programe de informare și conștientizare pentru întreaga comunitate, de sprijin, consiliere și educație parentală, cu focalizare pe părinții copiilor provenind din grupuri vulnerabile; dezvoltarea și furnizarea de programe remediale în vederea sprijinirii elevilor din clasa a IX-a, pentru creșterea nivelului de competență în citit, matematică şi științe (ONG pot fi beneficiari numai în cadrul parteneriatelor cu unitățile de învățământ);

Programul Incluziune și Demnitate Socială

 • Locuințe sociale (FEDR) – Solicitanții vor fi UAT-uri în parteneriat cu ONG-uri/furnizori servicii, în cadrul unui apel competitiv. Complementar, aplicând principiul flexibilității conform art.25 CPR vor fi finanțate măsuri de acompaniere în vederea integrării persoanelor vulnerabile/marginalizate beneficiare de locuințe sociale pentru a accesa/beneficia de servicii de tipul acte de identitate/acces la servicii de sănătate/educație pentru sănătate/acces educație/ formare profesională/angajare furnizate de servicii specializare din cadrul APL singure sau în parteneriat cu ONG.
 • Reglementarea situației așezărilor informale prin susținerea măsurilor de reglementare acompaniate de servicii integrate care vor facilita incluziunea in comunitate, pentru aproximativ 200 de așezări informale – Solicitanții vor fi autorități locale în parteneriat cu ONG-uri cu experiență în acest domeniu;
 • Dezvoltarea de servicii specializate pentru copii cu tulburări de comportament la nivelul fiecărui județ, care includ evaluare multidisciplinară și intervenții multidisciplinare axate pe comunități terapeutice, inclusiv transportul copiilor. Acțiunea este implementată printr-un mecanism competitiv de către furnizorii de servicii sociale acreditați. În situația în care aplicantul este furnizor privat de servicii sociale este obligatorie colaborarea cu autoritatea administrației publice locale de la nivel județean cu atribuții în domeniul protecției copilului;
 • Servicii comunitare pentru copii și familii în vederea prevenirii separării, incluzând consiliere și suport psihologic pentru copii și familie; suport pentru activitățile cotidiene și pentru incluziune școlară sau socio-profesională; acompanierea familiei în vederea susținerii reintegrării, inclusiv măsuri de sprijin material în vederea eliminării factorilor economici care ar putea sa afecteze acest proces; identificare, evaluare și intervenție pentru copiii aflați la risc de separare sau pentru sprijinirea reintegrării; acompanierea familiei în vederea creșterii și îngrijirii propriilor copii, inclusiv măsuri de sprijin material în vederea eliminării factorilor economici care ar putea sa afecteze acest proces; consiliere și suport psihologic pentru copii; suport pentru activitățile cotidiene și incluziune școlară. Acțiunea este asigurată printr-un mecanism competitiv de către furnizori de servicii sociale acreditați. În situația în care aplicantul este furnizor privat de servicii sociale este obligatorie colaborarea cu autoritatea administrației publice locale cu atribuții în domeniul prevenirii separării copilului de familie;
 • Dezvoltarea serviciilor în comunitate prin intermediul serviciilor sociale specifice persoanelor adulte cu dizabilități prin înființarea a 47 (1/ județ și sectoare) echipe mobile de profesioniști, compuse în medie din 2 persoane (de ex 1 consilier juridic și 1 consilier/facilitator social sau orice alt profesionist) care să ofere asistență personală și îndrumare în luarea deciziilor și prin echipe mobile care să asigure intervenții specializate la domiciliu. Ambele componente vor fi implementate de furnizori de servicii sociale publici și privați;
 • Servicii integrate pentru migranți alte categorii de grupuri vulnerabile, cu beneficiari eligibili: furnizorii publici și privați de servicii sociale; ONG-uri, autorități cu activitate în domeniu.

Programul Sănătate

 • Măsuri care vizează screening-ul pentru afecțiuni oncologice sau hepatite pot avea drept solicitanți eligibili Ministerul Sănătății/autorități publice/Universități publice de Medicină și Farmacie/ institutele şi instituţiile medicale) publice) în parteneriat cu actori relevanți (alte autorități publice centrale și locale, universităţi, ONG-uri etc.).

Programul Tranziție Justă

 • Măsuri care includ creșterea capacității ONG-uri relevante pentru domeniile acoperite de POTJ, cu responsabilități de monitorizare a intervențiilor, membre în Comitetul de Monitorizare;
 • Acțiuni de formare/ recalificare a forței de muncă cu competente verzi, în meserii adaptate la economii cu emisii reduse – ONG-uri implicate în proiecte de formare în parteneriat cu autorități publice locale, furnizori de formare/servicii sociale.

Programele Regionale

Prin intermediul celor 8 Programe Regionale aferente perioadei 2021-2027, ONG-urile vor avea posibilitatea de depunere a proiectelor prin formarea parteneriatelor cu entități precum:

 • IMM și antreprenoriat;
 • Dezvoltarea capacităților de cercetare – dezvoltare – inovare a organizațiilor publice de cercetare, a mediului de afaceri și a autorităților și instituțiilor publice locale/centrale;
 • Regenerare urbană;
 • Turism;
 • Patrimoniu urban;
 • Asistență tehnică.

Sursa: MIPE.

Tags: consultanta finantare nerambursabila finantari fonduri fonduri europene

Leave A Comment

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați 

www.fonduri-ue.ro

Contact Us

2020-2021 © Toate drepturile rezervate – PROVEST Fonduri Europene