Consulting

Lansare Apel Proiecte : Transformarea digitală a IMM-urilor, zona NE

Prezentul apel de proiecte este organizat în cadrul Priorității P2 din Programul Regional Nord-Est 2021-2027 – „Nord-Est – O regiune mai digitalizată ” care răspunde cerințelor Obiectivului specific RSO 1.2. „Valorificarea avantajelor digitalizării, în beneficiul cetățenilor, al companiilor, al organizațiilor de cercetare și al autorităților publice”, din FEDR.

  Zonele geografice vizate de apelul de proiecte:

 • Regiunea de Dezvoltare Nord-Est, respectiv județele Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava și Vaslui.

  Perioadă Depunere Proiecte:

 • 1 octombrie 2023, ora 10:00 – 30 noiembrie 2023, ora 10.00.

Obiectiv:

 • Apelul urmărește realizarea de investiții pentru sprijinirea utilizării de instrumente, echipamente și servicii digitale prin: pagini proprii de internet, promovare digitală (Internet), găzduire tip cloud, e-facturare, e-comerț, digitalizarea comunicării cu consumatorul și/sau clientul, dezvoltarea de mail-room-uri digitale, digitalizarea colectării datelor, (conform Indicelui UE de intensitate digitală DESI 2019);
 • În cadrul acestui apel, se oferă granturi pentru sprijinirea IMM-urilor, acordate în cadrul unei scheme de ajutor de minimis. Aceste granturi reprezintă o formă de sprijin financiar nerambursabil pentru IMM-uri eligibile, care doresc să își dezvolte capacitățile digitale și să își optimizeze procesele de afaceri prin implementarea de soluții digitale, având ca rezultat creșterea nivelului de intensitate digitală.
Buget:
 • Alocarea nerambursabilă aferentă prezentului apel de proiecte este de 000.000 Euro (26.350.000 Euro FEDR + 4.650.000 mil. Euro BS). Aceasta poate fi suplimentată/diminuată în condițiile prevăzute la secțiunea 3.1. „Tipul de apel”.

Rata de sprijjn și cofinanțare:

 • Contribuția programului la finanțarea unei investiții este de maximum 90% din valoarea eligibilă a investiției, în limita plafonului de minimis. Contribuția solicitantului la finanțarea investiției trebuie să fie de minimum 10% din valoarea eligibilă a proiectului la care se adaugă valoarea neeligibilă, dacă este cazul.

Valoarea sprijinului financiar alocat / per beneficiar:

 • Minimum 15.000 Euro;
 • Maximum 100.000 Euro.

Solicitanți eligibili:

 • Microîntreprinderi care propun investiții în Regiunea Nord-Est, în mediul urban;
 • Întreprinderi mici și mijlocii care propun investiții în Regiunea Nord -Est, în mediul urban sau rural;
 • Solicitanții eligibili în cadrul acestui apel de proiecte sunt societățile comerciale (non- agricole) care se încadrează în categoria IMM-urilor, înființate înainte de 03 ianuarie 2022 (inclusiv această dată) și care desfășoară activitate în alte sectoare decât TIC, cu sediul social în Regiunea Nord-Est la momentul primei plăți din ajutorul acordat, în vederea creșterii competitivității IMM-urilor și a nivelului de intensitate digitală.

Condiții acordare finanțare:

 • Solicitantul nu are autorizate coduriCAEN care sunt excluse de la finanțare, conform Anexei 7 – Lista CAEN neeligibile.
 • La depunerea cererii de finanțare, solicitantul trebuie să aibă domeniile de activitate eligibile (clasele CAEN) pentru care se solicită finanțare în vederea digitalizării, înscrise în obiectul de activitate (evidențiat în certificatul constatator ONRC), indiferent dacă reprezintă activitatea principală sau secundară a întreprinderii.
 • Codurile CAEN aferente acestor activități trebuie să fie autorizate, la sediul principal sau sediul secundar/punctul de lucru identificat ca loc de implementare a proiectului, cel târziu la momentul primei plăți a ajutorului.
 • Solicitantul a desfășurat activitate pe o perioadă corespunzătoare cel puțin unui an fiscal integral, nu a avut activitatea suspendată temporar oricând în anul curent depunerii cererii de finanțare și în anul fiscal anterior, cu excepția suspendării activității pe perioada stării de alertă/urgență instituită în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
 • Solicitantul a înregistrat profit din exploatare (>0 lei) în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare.
 • Solicitantul și/sau reprezentantul său legal nu se încadrează în situațiile de excludere prezentate în Declarația Unică:
 • Solicitantul nu se află într-una din situațiile de mai jos:
 • Se află în stare de faliment/insolvență sau face obiectul unei proceduri de lichidare sau de administrare judiciară, a încheiat acorduri cu creditorii (în procedurile anterior menționate), și-a suspendat activitatea         economică      sau       face      obiectul           unei         proceduri        în urma acestor situații sau se află în situații similare în urma unei proceduri de aceeași natură prevăzute de legislația sau de reglementările naționale;
 • Face obiectul unui ordin de recuperare în urma unei decizii anterioare a Comisiei Europene, privind declararea unui ajutor de stat ca fiind ilegal și incompatibil cu piața comună, sau, în cazul în care solicitantul a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta trebuie să fi fost deja executată și ajutorul integral recuperat, inclusiv dobânda de recuperare aferentă;
 • A fost găsit vinovat, printr-o hotărâre judecătorească definitivă, pentru comiterea unei fraude/infracțiuni referitoare la obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, în conformitate cu prevederile Codului Penal aprobat prin Legea 286/2009, cu modificările și completările ulterioare.
 • Este în dificultate1, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat, și anume:
 • Nu se află în situațiile prevăzute de Recomandarea Comisiei Europene nr. 1039/16.07.2020, publicată în JOUE nr 227/16.07.2020 privind condiționarea acordării sprijinului financiar public de lipsa unei legături cu jurisdicțiile necooperante în scopuri fiscale;
 • Valoarea ajutorului de minimis solicitat nu depășește plafonul de minimis, ținând cont de regula de cumul a ajutoarelor aplicabilă întreprinderii unice, conform prevederilor din cadrul secțiunii 3.13. Reguli privind ajutorul de stat.
 • Solicitantul asigură contribuția proprie la valoarea cheltuielilor eligibile (minimum 10% din valoarea cheltuielilor), acoperirea cheltuielilor neeligibile ale proiectului, resursele financiare necesare implementării optime a proiectului, precum și cele pentru buna funcționare a acestuia în perioada de durabilitate.
 • La depunerea cererii de finanțare, solicitantul trebuie să aibă locul/locurile de implementare a proiectului înregistrat/înregistrate la ONRC cel mai târziu la data de 03.01.2023, în Regiunea Nord-Est.

Activități / Cheltuieli eligibile:

 • Servicii de consultanță/analiză pentru identificarea soluțiilor tehnice de digitalizare de care are nevoie IMM-ul, cu condiția ca soluțiile tehnice identificate și descrise în Studiul de fezabilitate digitală, să facă obiectul investițiilor din cadrul proiectului aferent cererii de finanțare;
 • Achiziționarea de hardware TIC și a altor dispozitive și echipamente aferente, inclusiv pentru E-Commerce, IoT (Internet of Things), etc., precum și cheltuieli de instalare, configurare și punere în funcțiune;
 • Realizarea de rețele LAN/WiFi;
 • Achiziționarea licențelor software, achiziționarea și/sau dezvoltarea și/sau adaptarea aplicațiilor software, configurarea și implementarea bazelor de date, migrarea și integrarea diverselor structuri de date existente, pentru gestiune financiară, gestiunea furnizorilor, resurse umane, logistică, implementarea RPA (Robotic Process Automation), ERP (Enterprise Resource Planning), CRM (Customer Relationship Mangement), pentru sisteme IoT (Internet of Things) și AI (Artificial Intelligence), soluții E-Commerce, mail-room-uri digitale, realitate virtuală/augmentată, tehnologii Blockchain, etc. și integrarea acestora în BTP (Business Technology Platform), acolo unde este cazul;
 • Achiziționarea unui website de prezentare a companiei;
 • Servicii social media pe perioada implementării proiectului;
 • Achiziționarea/utilizarea pe perioada de implementare a proiectului, a unui nume de domeniu nou;
 • Servicii de trecere a arhivelor din analog/dosare/hârtie în digital indexabil;
 • Achiziția de servicii de tip Cloud Computing pe perioada de implementare a proiectului;
 • Achiziționarea de servicii pentru consolidarea securității cibernetice aplicabile pentru software/ găzduire/rețele, pe perioada de implementare a proiectului;
 • Instruirea de către terți a personalului care va utiliza produsele implementate /achiziționate și a personalului care va asigura mentenanța, daca este cazul, în situația în care acest serviciu nu este inclus în prețul de furnizare al echipamentelor/software-ului;
 • Servicii de auditare tehnică – un raport de audit tehnic care confirmă îndeplinirea /utilizarea tehnologiilor DESI 2019 asumate în cererea de finanțare.

 

Tags: apel de proiecte Digitalizare finantare finantare nerambursabila fonduri europene proiecte europene servicii digitale sprijin financiar transformare digitala

Leave A Comment

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați 

www.fonduri-ue.ro

Contact Us

2020-2021 © Toate drepturile rezervate – PROVEST Fonduri Europene

Pentru scopuri precum afișarea de conținut personalizat, folosim module cookie sau tehnologii similare. Apăsând Accept sau navigând pe acest website, ești de acord să permiți colectarea de informații prin cookie-uri sau tehnologii similare.