page contents
Consulting

Submăsura 6.1 – Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri

 

Program finanţat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin FONDUL EUROPEAN AGRICOL PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ.

 

OBIECTIVE:

 • Creşterea numărului de tineri fermieri care încep pentru prima dată o activitate agricolă ca şefi/conducători de exploataţie, fiind încurajați să devină competitivi, să se asocieze, să participe la lanţurile alimentare integrate;
 • Îmbunătăţirea managementului, creşterea competitivităţii sectorului agricol şi sprijinirea procesului de modernizare şi conformitate cu cerinţele pentru protecţia mediului, igienă şi bunăstarea animalelor și siguranţa la locul de muncă;
 • Încurajarea tinerilor şi a familiilor din mediul rural de a se stabili în mediul rural, ceea ce va crea un efect pozitiv asupra economiei naţionale în general.

 

BENEFICIARI:

 • Tânărul fermier – cetățenii români cu vârsta de până la 40 de ani (până cel mult cu o zi înainte de a împlini 41 de ani) la momentul depunerii cererii (cel puțin 18 ani şi au absolvit minimum 8 clase), care deține competențele și calificările profesionale adecvate și care se stabilește pentru prima dată într-o exploatație agricolă ca șef al respectivei exploatații respectând cel puțin una dintre condițiile următoare:
 • studii medii/superioare în domeniul agricol/veterinar/economie agrară

sau

 • formare profesională prin studii/ curs de calificare în domeniul agricol, agro-alimentar, veterinar sau economie agrară , conform legislaţiei aplicabile la momentul acordării certificatului de calificare profesională

sau

 • competențe în domeniul agricol/veterinar/economie agrară dobândite prin participarea la programe de instruire/iniţiere/specializare care nu necesită un document eliberat de formatorii recunoscuţi de către ANC şi presupune un număr de ore sub numărul de ore aferent Nivelului I de calificare profesională;

sau

 • evaluarea în cadrul unui centru de evaluare și certificare a competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale autorizat ANC a competenţelor dobândite ca urmare a experienţei profesionale;

sau

 • angajamentul de a dobândi competențele profesionale adecvate într-o perioadă de grație de maximum 33 de luni de la data adoptării deciziei individuale de acordare a ajutorului, dar nu mai mult de ultima tranşă de plată, pentru a-i permite acestuia să se conformeze condițiilor referitoare la dobândirea competențelor profesionale specificate în programul de dezvoltare rurală.
 • Persoana juridică cu mai mulţi acţionari unde un tânăr fermier se instalează și exercită un control efectiv pe termen lung în ceea ce privește deciziile referitoare la gestionare, la beneficii și la riscurile financiare legate de exploatație.

 

Solicitantul trebuie să respecte următoarele:

 • Exploataţia are o dimensiune economică cuprinsă între 12.000 – 50.000 SO;
 • Exploataţia este înregistrată ca microîntreprindere/ întreprindere mică;
 • Exploataţia este înregistrată obligatoriu în Registrul Unic de Identificare – APIA, în Registrul agricol și/sau în Registrul exploatațiilor – ANSVSA;

 

BUGET:

 • 000 de euro pentru exploatațiile între 30.000 S.O. și 50.000 SO
 • 000 de euro pentru exploatațiile între 12.000 S.O. și 29.999 SO
 • Sprijinul public nerambursabil se acordă pentru o perioadă de maxim trei/ cinci ani (perioada de cinci ani se aplică doar pentru sectorul pomicol).

Bugetul fi acordat sub formă de primă în două tranșe, astfel:

 • 75% din cuantumul sprijinului la primirea deciziei de finanțare
 • 25% din cuantumul sprijinului în maximum trei ani de la primirea deciziei de finanțare;

 

Condiţii minime obligatorii ale solicitanților:

 • să se încadreze în categoria microîntreprinderilor și intreprinderilor mici;
 • deține o exploatație agricolă cu dimensiunea economică cuprinsă între 12.000 și 50.000 SO (valoare producție standard conform ultimului calcul valabil la momentul depunerii Cererii de finanțare);
 • deține competențe și aptitudini profesionale
 • prezintă un Plan de afaceri viabil pentru dezvoltarea activităţilor agricole din cadrul exploataţiei agricole pentru care solicită sprijin prin intermediul acestei submăsuri;
 • beneficiarul îşi va stabili domiciliul, sediul social precum şi locul de muncă – în cazul în care este încadrat într-o activitate salarizată, în Unitatea Administrativ Teritorială (UAT)8 în care este înregistrată exploataţia sau zona limitrofă a UAT în care este înregistrată exploataţia vizată pentru sprijin, până la momentul demarării implementării Planului de Afaceri, ca o precondiţie a gestionării eficiente a Planului de Afaceri – în cazul în care aceste cerințe nu sunt îndeplinite la momentul depunerii cererii de finanțare;
 • implementarea (demararea) Planului de afaceri trebuie să înceapă în termen de 9 luni de la data deciziei de acordare a sprijinului;
 • solicitantul se angajează să devină fermier activ în termen de maximum 18 luni de la data încheierii instalării;
 • înaintea solicitării celei de-a doua tranșe de plată, beneficiarul face dovada creşterii performanţelor economice ale exploatației, prin comercializarea producției proprii în procent de minimum 20% din valoarea primei tranșe de plată (cerința va fi verificată în momentul finalizării implementării Planului de Afaceri);

 

DOCUMENTE NECESARE FINANȚARE:

 • Plan de afaceri pentru dezvoltarea exploataţiei;
 • Documente proprietate/ folosinţă pentru exploataţia agricolă;
 • Copia Contractului de colectare a gunoiului de grajd;
 • Copiile situaţiilor financiare;
 • Copia actului de identitate;
 • Certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului conform legislaţiei în vigoare;
 • Hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor (AGA) persoanei juridice, prin care se desemnează ca tânărul fermier (actionar majoritar 50%+1) să reprezinte societatea în relaţia cu AFIR și că exercită un control efectiv pe termen lung (pentru cel putin 6 ani) în ceea ce priveşte deciziile referitoare la gestionare, beneficii, riscuri financiare în cadrul exploataţiei respective;
 • Certificat de calificare profesională, diplomă de absolvire studii superioare în domeniul agricol;
 • Declaraţie pe proprie răspundere privind îndeplinirea criteriului de selecţie privind rasele/soiurile autohtone până la momentul acordării celei de-a doua tranşe de sprijin;
 • Autorizația pentru producerea, prelucrarea și comercializarea semințelor certificate și a materialului săditor (în cazul producătorilor de seminţe şi material săditor);
 • În cazul studenţilor, adeverinţă de la instituţia de învăţământ din care să reiasă: anul de studiu, forma de învăţământ (cu frecvenţă/ cu frecvenţă redusă) specializarea şi UAT-ul în care este situată unitatea de învăţământ frecventată;
 • Declarație privind prelucrarea datelor cu caracter personal;
 • Documente depuse de cetățenii români din afara granițelor României pentru dovada locului de muncă SAU absolvirea de programe de studii.

 

INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER:

 • Etapa I: Înregistrarea tânărului fermier la Oficiul Registrului Comertului ca microîntreprindere /întreprindere mică, cu obiect de activitate în domeniul pentru care solicită sprijin în cadrul submăsurii 6.1, cu maximum 24 de luni înaintea depunerii cererii de finanţare;
 • Etapa II: Depunererea şi înregistrarea Cererii de Finanţare însoţită de Planul de Afaceri;
 • Etapa III: Instalarea tânărului fermier este considerată finalizată la momentul implementării corecte a planului de afaceri (la acordarea celei de‐a doua tranșe de plată). Solicitantul se angajează să devină fermier activ în termen de maximum 18 luni de la data încheierii instalării.

 

CHELTUIELI ELIGIBILE/NEELIGIBILE:

Cheltuielile propuse în Planul de Afaceri, inclusiv capitalul de lucru şi activităţile relevante pentru implementarea corectă a Planul de Afaceri aprobat pot fi eligibile, indiferent de natura acestora, sub rezerva condiţiilor privind cheltuielile neeligibile.

 

CHELTUIELI NEELIGIBILE:

 • cheltuielile cu achiziţionarea de bunuri și echipamente ”second hand”;
 • cheltuieli efectuate înainte de semnarea contractului de finanțare a proiectului cu excepţia: costurilor generale mai sus menţionate care pot fi realizate înainte de depunerea cererii de finanțare, a cheltuielilor necesare implementării proiectelor care presupun și înființare/reconversie plantații pomicole, care pot fi realizate după depunerea cererii de finanțare;
 • cheltuieli cu achiziția mijloacelor de transport pentru uz personal şi pentru transport persoane;
 • cheltuieli cu investițiile ce fac obiectul dublei finanțări care vizează aceleași costuri eligibile;
 • dobânzi debitoare;
 • achiziţionarea de terenuri neconstruite care depăşesc 10% din cheltuielile totale eligibile prevăzute în planul de afaceri şi de terenuri construite;
 • achiziţionarea de terenuri construite;
 • taxa pe valoarea adăugată, cu excepţia cazului în care aceasta nu se poate recupera în temeiul legislaţiei naţionale privind TVA‐ul și a prevederilor specifice pentru instrumente financiare;
 • în cazul contractelor de leasing, celelalte costuri legate de contractele de leasing, cum ar fi marja locatorului, costurile de refinanțare a dobânzilor, cheltuielile generale și cheltuielile de asigurare.
 • cheltuielile eligibile prin Programul Naţional de Sprijin şi Programul Naţional Apicol, precum şi cele care pot face obiectul dublei finanţări.

Leave A Comment

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați 

www.fonduri-ue.ro

Contact Us

AGENTIA DE CONSULTANTA PROVEST S.R.L
Municipiul Reșița, stradă Petru Maior nr 2, Spațiu administrativ nr 421, județul Caraș-Severin
CUI 41646670

2020 © Toate drepturile rezervate – PRO VEST Fonduri Europene

Pentru scopuri precum afișarea de conținut personalizat, folosim module cookie sau tehnologii similare. Apăsând Accept sau navigând pe acest website, ești de acord să permiți colectarea de informații prin cookie-uri sau tehnologii similare.